-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydruku

Struktura akcjonariatu

Stan na 5 czerwca 2018 r.

Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 31 099 512,00 zł i dzieli się na 31 099 512 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda. Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 5.06.2017 r. struktura akcjonariatu oraz ogólna liczba głosów na walnym  zgromadzeniu spółki  przestawiała się następująco:

 
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Sylwester Cacek 5 561 690 17,88% 5 561 690 17,88%
AnMar Development Sp. z o.o. 1 565 737 5,03% 1 565 737 5,03%
Robert Dziubłowski * 1 680 432 5,40% 1 680 432 5,40%
Pozostali akcjonariusze 22 291 653 71,69% 22 291 653 71,69%
Razem 31 099 512 100,00% 31 099 512 100,00%

* Dziubłowski Robert łącznie z Top Consulting S.A.