-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydrukuSend by emailWersja w formacie PDF
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2012 II półrocze 2012 I półrocze 2013 II półrocze 2013 I półrocze 2014 II półrocze 2014 I półrocze 2015 II półrocze 2015 ** I półrocze 2016 II półrocze 2016
Przychody ze sprzedaży 83 641 87 475 85 964 90 601 82 400 88 458 86 070 77 418 91 204 100 807
Koszt własny sprzedaży - 76 356 -81 130 -74 844 -76 490 -70 413 -71 612 -71 661 -66 380 -79 470 -86 977
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 285 6 345 11 120 14 111 11 987 16 846 14 409 11 038 11 734 13 830
Koszty ogólnego zarządu -10 224 -8 928 -10 316 -9 479 -10 313 -10 648 -10 490 -9 687 -12 969 -12 351
Pozostałe przychody operacyjne 1 800 6 687 1 365 1 743 1 526 11 904 3 038 5 727 5 695 1087
Pozostałe koszty operacyjne - 4 425 -2 195 -1 561 -4 077 -775 -1 585 -553 -3 682 -551 -890
Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 5 564 1 909 608 2 298 2 425 16 517 6 404 3 396 3 909 1 676
Przychody finansowe 1 043 184 368 618 180 408 112 184 9 518 74
Koszty finansowe - 3 619 -3 905 -3 147 -1 789 -2 056 -1 434 -1 684 3 056 -2 936 -2 398
Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 8 140 -1812 -2 171 1 127 549 15 491 4 832 6 636 10 491 -648
Podatek dochodowy - 42 1 -22 -3 -24 18 518 -2 202 -1 979 -4 116 -1062
Zysk (strata) netto - 8 182 -1811 -2 193 1 124 526 34 009 2 630 4 657 6 375 -1 710
EBITDA * - 232 10 358 4 641 6 516 6 881 8 312 10 646 7 134 9 027 7 145

* bez przychodu z tytułu umorzenia kredytu

** dotyczą okresu od VII do XI 2015