-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydrukuSend by emailWersja w formacie PDF

Struktura akcjonariatu

Stan na 29 grudnia 2017 r.

Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 30 666 180,00 zł i dzieli się na 30 666 180 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda. Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 29.12.2017 r. struktura akcjonariatu oraz ogólna liczba głosów na walnym  zgromadzeniu spółki  przestawiała się następująco:

 
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Sylwester Cacek 5 128 358 16,72% 5 128 358 16,72%
AnMar Development Sp. z o.o. 1 565 737 5,11% 1 565 737 5,11%
Robert Dziubłowski * 1 680 432 5,48% 1 680 432 5,48%
Pozostali akcjonariusze ** 22 291 653 72,69% 22 291 653 72,69%
Razem 30 666 180 100,00% 30 666 180 100,00%

* Dziubłowski Robert łącznie z Top Consulting S.A.

** uwzględnia emisję 413 338 tys. sztuk akcji serii M