Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2018r.