-A +A

Basic data and indicators

Printer-friendly version
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2017 II półrocze 2017 I półrocze 2018 II półrocze 2018 I półrocze 2019 II półrocze 2019 I półrocze 2020 II półrocze 2020 I półrocze 2021 ** II półrocze 2021
Przychody ze sprzedaży 89 955 97 119 85 856 95 755 81 650 88 707 42 673 34 663 16 542 47 354
Koszt własny sprzedaży -79 483 -84 069 -75 205 -79 873 -69 186 -71 152 -40 729 -29 902 -16 200 -33 065
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 10472 13 050 10 651 15 882 12 464 17 555 1 944 4 761 342 14 289
Koszty ogólnego zarządu -11 747 -11 536 -10 571 -10 695 -12 255 -13 317 -9 379 -8 155 -8 608 -9 786
Pozostałe przychody operacyjne 2 350 1 536 413 321 877 743 2 275 1 912 1 959 2853
Pozostałe koszty operacyjne -244 -9 093 -1 302 -3 426 -851 -10 369 -15 599 -12 799 -6 042 -11 551
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 831 -6 043 -809 2 082 235 -5 388 -20 759 -14 281 -12 349 -4 195
Przychody finansowe 487 64 250 196 1 288 46 207 321    
Koszty finansowe -2 624 -2 670 -3 086 -3 313 -8 490 -8 340 -11 192 -9 420 -5 354 -8 249
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 306 -8 649 -3 627 -1 035 -6 967 -13 682 -31 744 -23 380 -6 995 -12 444
Podatek dochodowy 143 597 583 -603 1 008 1 641 2 812 -8 795 - 91* -50
Zysk (strata) netto -1 163 -8 052 -3 044 -1 638 -5 959 -12 041 -28 932 -32 175 -7 086 -12 494
EBITDA 6 310 9 601 4 573 7 428 18 123 18 974 6 782 5 201 -966 12 105

* zmiana wynika z korekty podatku za 2020r.

** Uwzględnia pomniejszenie wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty.