-A +A

Komitet Audytu

Wersja do wydruku

Komitet ds. Audytu w Sfinks Polska

 

Zgodnie z art.  86 ust. 3  Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 z późn. zm)  w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Wobec aktualnego składu rady Sfinks Polska S.A. nie ma zatem prawnego obowiązku powoływania Komitetu. Mając jednak na względzie stosowanie przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jak również doceniając  fundamentalną rolę tego organu w działalności przedsiębiorstwa  w Sfinks Polska S.A. od 2007 r.  nieprzerwanie  funkcjonuje Komitet ds. Audytu.

 

W skład Komitetu ds. Audytu  Spółki wchodzą członkowie rady nadzorczej, którzy spełniają warunki niezależności i co najmniej jeden z nich posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 z późn. zm).

 

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
Adam Karolak- Przewodniczący Komitetu, spełnia kryterium niezależności
Artur Wasilewski - członek Komitetu, spełnia kryterium niezależności
Magdalena Bogusławska (wcześniej Rzeszotek) – członek Komitetu