-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydruku

Struktura akcjonariatu

Stan na 11 stycznia 2019 r.

Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 31 099 512,00 zł i dzieli się na 31 099 512 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda. Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 11.01.2019 r. struktura akcjonariatu oraz ogólna liczba głosów na walnym  zgromadzeniu spółki  przestawiała się następująco:

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Sylwester Cacek 5 561 690 17,88% 5 561 690 17,88%
AnMar Development Sp. z o.o. 1 565 737 5,03% 1 565 737 5,03%
Robert Dziubłowski * 1 680 432 5,40% 1 680 432 5,40%
Quercus TFI S.A.** 1 628 328 5,24% 1 628 328 5,24%
Pozostali akcjonariusze 20 663 325 66,45% 20 663 325 66,45%
Razem 31 099 512 100,00% 31 099 512 100,00%

* Dziubłowski Robert łącznie z Top Consulting S.A.

**Łączny udział Quercus TFI S.A., który działa w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych- QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz Acer Aggressive FIZ, posiadajacych wspólnie akcje Sfinks Polska S.A.