-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydruku

Struktura akcjonariatu

Stan na 30 stycznia 2020 r.
Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 32 199 512,00 zł i dzieli się na 32 199 512 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień 3.01.2020 r. struktura akcjonariatu oraz  ogólna liczba głosów na walnym  zgromadzeniu spółki  przestawiała się następująco:

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Sylwester Cacek 5 561 690 17,27% 5 561 690 17,27%
Mariola Krawiec-Rzeszotek,
Andrzej Rzeszotek
1 796 146 5,57% 1 796 146 5,57%
Robert Dziubłowski * 1 680 432 5,22% 1 680 432 5,22%
Quercus TFI S.A.** 1 628 328 5,06% 1 628 328 5,06%
Pozostali akcjonariusze 21 532 916 66,88% 21 532 916 66,88%
Razem 32 199 512 100,00% 32 199 512 100,00%

* Dziubłowski Robert łącznie z Top Consulting S.A.

**Łączny udział Quercus TFI S.A., który działa w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych- QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Global Balanced Plus FIZ oraz Acer Aggressive FIZ, posiadajacych wspólnie akcje Sfinks Polska S.A.