-A +A

Struktura akcjonariatu

Wersja do wydruku

Struktura akcjonariatu

Stan na 20 września 2022 r.
Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. wynosi 37 9410 45 zł i dzieli się na 37 941 045 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda.

 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Mateusz Cacek * 3 853 332 10,16% 3 853 332 10,16%
Michalina Marzec * 3 370 313 8,88% 3 370 313 8,88%
Pozostali akcjonariusze 30 717 409 80,96% 30 717 409 80,96%
Razem 37 941 054 100,00% 37 941 054 100,00%

* Zgodnie z treścią zawiadomienia opublikowanego raportem bieżącym nr 24/2022 Mateusz Cacek oraz Michalina Marzec poinformowali, że łącznie z Sylwestrem Cackiem tj. osobą z którą łączy ich ustne porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy,  posiadają łącznie 7 907 731  akcje Spółki, co stanowi 20,84% w ogólnej liczbie głosów.

** Fundusz Deinwestycyjny sp.z o.o.podmiot zależny od Marcusa Preston (rb nr 13/2022)