-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydruku
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2018 II półrocze 2018 I półrocze 2019 II półrocze 2019 I półrocze 2020 II półrocze 2020 I półrocze 2021 ** II półrocze 2021 I półrocze 2022 II półrocze 2022 I półrocze 2023 II półrocze 2023
Przychody ze sprzedaży 85 856 95 755 81 650 88 707 42 673 34 663 16 542 47 354 44 669 52 245 50 321 49 771
Koszt własny sprzedaży -75 205 -79 873 -69 186 -71 152 -40 729 -29 902 -16 200 -33 065 -32 941 -38 432 -36 629 -34 642
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 10 651 15 882 12 464 17 555 1 944 4 761 342 14 289 11 728 13 813 13 692 15 129
Koszty ogólnego zarządu -10 571 -10 695 -12 255 -13 317 -9 379 -8 155 -8 608 -9 786 -9 979 -10 057 -11 424 -11 181
Pozostałe przychody operacyjne 413 321 877 743 2 275 1 912 1 959 2853 23 744 4 985 3 430 5 137
Pozostałe koszty operacyjne -1 302 -3 426 -851 -10 369 -15 599 -12 799 -6 042 -11 551 -6 481 -964 -2 166 -3 285
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -809 2 082 235 -5 388 -20 759 -14 281 -12 349 -4 195 19 012 7 777 3 532 5800
Przychody finansowe 250 196 1 288 46 207 321 13 622 -368 6 955 1 033 3 190 3 850
Koszty finansowe -3 086 -3 313 -8 490 -8 340 -11 192 -9 420 -8 268 -7 881 -9 077 -7 516 -6 665 -10 517
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 627 -1 035 -6 967 -13 682 -31 744 -23 380 -6 995 -12 444 16 890 1 294 57 -867
Podatek dochodowy 583 -603 1 008 1 641 2 812 -8 795 - 91* -50 455 2 507 256 215
Zysk (strata) netto -3 044 -1 638 -5 959 -12 041 -28 932 -32 175 -7 086 -12 494 17 345 3 801 313 -652
EBITDA 4 573 7 428 18 123 18 974 6 782 5 201 -966 12 105 26 338 11 296 9 166 12 045

* zmiana wynika z korekty podatku za 2020r.

** Uwzględnia pomniejszenie wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty.