-A +A

Podstawowe dane i wskaźniki

Wersja do wydruku
Rachunek wyników - dane skonsolidowane tys. zł I półrocze 2018 II półrocze 2018 I półrocze 2019 II półrocze 2019 I półrocze 2020 II półrocze 2020 I półrocze 2021 ** II półrocze 2021 I półrocze 2022 II półrocze 2022
Przychody ze sprzedaży 85 856 95 755 81 650 88 707 42 673 34 663 16 542 47 354 46 576 53 997
Koszt własny sprzedaży -75 205 -79 873 -69 186 -71 152 -40 729 -29 902 -16 200 -33 065 -34 361 -39 737
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 10 651 15 882 12 464 17 555 1 944 4 761 342 14 289 12 215 14 260
Koszty ogólnego zarządu -10 571 -10 695 -12 255 -13 317 -9 379 -8 155 -8 608 -9 786 -9 979 -10 057
Pozostałe przychody operacyjne 413 321 877 743 2 275 1 912 1 959 2853 23 981 4 985
Pozostałe koszty operacyjne -1 302 -3 426 -851 -10 369 -15 599 -12 799 -6 042 -11 551 -6 068 -1 094
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -809 2 082 235 -5 388 -20 759 -14 281 -12 349 -4 195 20 149 8 094
Przychody finansowe 250 196 1 288 46 207 321 13 622 -368 6 548 401
Koszty finansowe -3 086 -3 313 -8 490 -8 340 -11 192 -9 420 -8 268 -7 881 -9 208 -7 385
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 627 -1 035 -6 967 -13 682 -31 744 -23 380 -6 995 -12 444 17 489 1 110
Podatek dochodowy 583 -603 1 008 1 641 2 812 -8 795 - 91* -50 341 2 542
Zysk (strata) netto -3 044 -1 638 -5 959 -12 041 -28 932 -32 175 -7 086 -12 494 17 830 3 652
EBITDA 4 573 7 428 18 123 18 974 6 782 5 201 -966 12 105 28 895 12 918

* zmiana wynika z korekty podatku za 2020r.

** Uwzględnia pomniejszenie wyceny kredytu na skutek zawarcia aneksu zmieniającego warunki jego spłaty.