-A +A

Raporty finansowe

Audytorem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz przeglądów skróconych półrocznych sprawozdań finansowych w tych okresach jest Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2623.
Sfinks nie korzystał w przeszłości z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych, a także w zakresie doradztwa rachunkowego, podatkowego oraz prawnego.