-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2013, godz. 12.00

Wersja do wydruku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 20 grudnia 2013, godz. 12.00

Data: 
pt, 2013-12-20
Miejsce: 

ul. Świętojańska 5a, Piaseczno

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20131220.html

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.