-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r., godz. 15.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r., godz. 15.00

Data: 
pt, 2017-06-30
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

http://ucstream.pl/sfinks/20170630

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2016r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/100 kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.12.2015-31.12.2016 oraz Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 1.12.2015 -31.12.2016  wraz ze sprawozdaniem zarządu dostępne są pod linkiem:

 1. http://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-finansowe/Skonsolidowan...
 2. http://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-finansowe/Jednostkowy%2...