-A +A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r. godz. 11.00

Wersja do wydruku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r. godz. 11.00

Data: 
pt, 2018-06-15
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

brak

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
 14. Podjęcie uchwał w sprawie rady nadzorczej:

I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
III. powołanie członków Rady Nadzorczej

    15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy od 1.01.2017-31.12.2017 oraz Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 1.01.2017 -31.12.2017  wraz ze Sprawozdaniem Zarządu dostępne są pod linkiem:

http://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-finansowe/Skonsolidowan...

http://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-finansowe/Jednostkowy%2...